เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์การลงทุน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI
บริษัทเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯได้แล้ววันนี้

เนื่องด้วยบริษัทออตโตมัน ได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีกับอีก 3 เดือน ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่ของยอดขายและทิศทางตลาดโดยมีอัตราเติบโตจากปี 2561 ถึง 350 %


ในส่วนของการผลิต บริษัทฯมีการบริหารการจัดการทรัพยากรในการผลิตโดยมีประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของทุนหมุนเวียนสำหรับกับจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตทำให้ในหลายๆกรณีทำให้ไม่สามารถจัดการผลิตได้ตามเป้าได้ กำลังผลิตของเครื่องจักรในโรงงานยังคงมีขีดความสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกมาก โดยคอขวดในไลน์ผลิตปัจจุบันคือจุดของการเยือกแข็งที่กำลังผลิตอยู่ที่ 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่เครื่องจักรอื่น ๆสามารถผลิตที่มากกว่า 1000 กิโลกรัม/ชั่วโมง ด้วยสภาพตลาดปัจจุบันยังถือว่าการผลิตยังคงรับมือได้อย่างเต็มกำลัง

ในปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ยอดขายของบริษัททะยานสูงขึ้น 300 % เหลื่อมมาถึงต้นเดือนมกราคม ของปี 2563 ที่ลูกค้าหลักอย่างแม็คโคร มีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนมกราคมในปี 2562 แต่ข้อจำกัดด้านทุนหมุนเวียนยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม ด้วยกับศักยภาพในการดำกิจการที่ผ่านมา บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าหากได้รับการสนับสนุนด้านทุนหมุนเวียนที่มากพอ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการต่าง พร้อมทั้งจะสามารถบริหารยอดขายให้ต่อยอดไปสู่ความเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งจะสามารถฟันฝ่าความท้าทายทางเศรษฐกิจในปี 2020 นี้ได้ โดยมีแผนจะพัฒนา 5 ด้านด้วยกัน 

1. การเงิน 

2.การวิจัยและพัฒนาสินค้า 

3.ศักยภาพการผลิต 

4.การตลาด 

5.คุณภาพทรัพยากรบุคคล 


โดยมีมาตราการต่อเป้าหมายดังนี้:

1. สร้างกำไรในไตรมาสแรก และทำ cashflow ให้เป็นบวกให้ได้ในไตรมาสที่ 2
2. ลดการพึ่งพา short term financing และ debt-base financing
3. วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์โดยใช้การ outsource เป็นหลัก
4. ใช้ระบบ lean production เข้ามาในการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เต็มกำลังสูงสุดของทั้งเครื่องจักรและแรงงานคนที่มีตลอดปี โดยตั้งเป้าสร้างกำลังผลิตไปสู่ 1.8 ตัน/วัน
5. เพิ่มช่องทางตลาดในสินค้าเดิม ทำการตลาดสินค้าแบมะให้สามารถชิงส่วนแบ่งตลาดเบอร์เกอร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดให้ได้มากกว่า 10%
6. สร้างระบบการบริหารองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม


โดยเป้าหมายทั้ง 5 ประการที่กล่าวมาข้างตั้น บริษัทฯจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21.8 ล้านบาท ทั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากเดิมได้กว่า 10-15 เท่า โครงสร้างรายได้หลักยังคงเป็นส่วนของการผลิต สินค้าที่จ้างผลิต(outsource) การรับจ้างผลิต และการ Joint Venture ตามลำดับ บริษัทฯจะให้ความสำคัญกับสินค้าที่จ้างผลิตมากขึ้นเนื่องจากจะสามารถลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ สินค้าที่จะมีการจ้างผลิตจะเป็นสินค้าที่โรงงานของเราไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งเดิมของบริษัทฯได้ เช่นผลิตภัณฑ์ไส้กรอก โบโลน่า เป็นต้นโดยงบประมาณหลักในส่วนนี้จะถูกโยกไปใช้กับการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์

บริษัทฯเชื่อว่าการจะบรรลุเป้าได้นั้น นอกจากงบประมาณในการจัดสรรที่เพียงพอแล้ว บริษัทฯยังต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพและเจตจำนงค์ที่มั่นคงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปถึงเป้าหมาย บริษัทฯไม่เพียงต้องการที่จะเป็นองค์กรเอกชนทำกำไรได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการเป็นองค์กรที่สร้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดด้วยเช่นกัน ในการนี้ บริษัทฯจึงมีมาตรการในการระดมทุนเป็นสองส่วนด้วยกันนั่นคือทุนที่มาจากสถาบันการเงินและภาคสังคม ด้วยเจตจำนงค์ที่ต้องการสร้างผู้ถือหุ้นที่เริ่มจากทุกคนในองค์กร ไปสู่คู่ค้าธุรกิจของเรา และบุคคลทั่วไปในสังคมที่เชื่อมั่นและสนับสนุนเรา ด้วยการนี้เองจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อทุนนิยมในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือความมั่งคั่งขององค์กรเอกชนหนึ่งสามารถกระจายความมั่งคั่งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างกว้างขวางกว่าที่เคยเป็น

ด้วยการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติเพิ่มทุนทั้งสิ้น 27,350 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 55,250 หุ้น ในราคาหุ้นละ 800 บาทโดยเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯได้ คิดเป็นอัตราส่วน 49% ของหุ้นส่วนในบริษัทฯ

โดยการเปิดขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1-29 กุมพาพันธ์นี้

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 080-8733487, 074-800220
หรืออีเมลมาที่ ottoman.th@gmail.com
www.ottomanenterprise.com

_____________________________
ลิงค์สำหรับลงทะเบียนร่วมทุน http://www.ottomanenterprise.com/investors/interest