เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นระบบนิเวศด้านอาหารฮาลาลของโลก”
ทุกก้าวของการทำงานในทุกๆวันคือการมุ่งหน้าไปสู่ การเป็นระบบนิเวศด้านอาหารฮาลาลที่มั่นคงของโลก เราทุ่มเทต่อการสร้างโมเดลธุรกิจสามารถถักร้อยเชื่อมโยงกับแต่ละธุรกิจอื่นที่มีอยู่แล้ว มาเติมเต็มความสมบูรณ์ภายใต้ระบบนิเวศขององค์กรทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยยึดหลักการฮาลาลที่ให้ความสำคัญกับความสะอาด ความเที่ยงธรรม และอัธประโยชน์สูงสุดตั้งแต่กระบวนการในต้นน้ำถึงปลายน้ำ
พันธกิจ
“พันธกิจของออตโตมัน คือการเป็นองค์กรที่เป็นน่าเชื่อถือ ไว้ใจและฝากความหวังของสังคมรอบข้างได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเราจึงต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากที่สุด ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่างๆของธุรกิจเรา เพื่อให้สามารถขยายการเติบโตไปสู่ระดับโลกได้อย่างครบวงจร ในขณะที่ผลดอกจากความมั่งคั่งตรงนี้ถูกกระจายออกไปสู่สังคมมากที่สุด”
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ความรับผิดชอบในหน้าที่ถือเป็นจรรยาบรรณในทุกสายอาชีพ
ดาวน์โหลดคู่มือ